Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

2.2 Kalkylenliga fastighetsbeskattningsuppgifter enligt fastighetsskattesats

Välj variabler

2023-11-07
2023-11-06
Skatteförvaltningen
kive_kive_202
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 000 - Hela landet , 01 - Nyland , 02 - Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 340

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1. TOTALT , 1.1 BYGGNADER, TOTALT , 1.1.1 Stadigvarande boende % ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Den kommun där fastigheten är belägen ska fastställa minst 3 fastighetsskatteprocentsatser: allmän fastighetsskatteprocentsats, skattesats för byggnader i stadigvarande bostadsbruk och andra skattesatser än skattesats för byggnader i stadigvarande bostadsbruk. Vissa kommuner ska dessutom fastställa en separat skattesats för obebyggda byggplatser. Alla dessa kommuner räknas upp i 12 b § 1 mom. i fastighetsskattelagen. Vid behov kan den kommun där fastigheten är belägen dessutom fastställa följande skattesatser:
- fastighetsskatteprocentsats för allmännyttiga samfund
- fastighetsskatteprocentsats för vissa anläggningar
- fastighetsskatteprocentsats för obebyggda byggplatser (i kommuner som inte omfattas av 12 b § 1 mom. i fastighetsskattelagen)
Om den kommun där fastigheten är belägen inte har fastställt ovannämnda skatteprocentsatser, tillämpas den allmänna skatteprocentsats som kommunen där fastigheten är belägen har fastställt. I statistikvyn finns inga fastigheter som kommunerna äger och som är belägna på kommunernas egna markområden eller andra fastigheter som är befriade från skatt med stöd av fastighetsskattelagen. Det finns uppgifter om markgrundens och byggnadens faktiska användningsändamål. Dessutom ska det finnas uppgifter om deras allmännyttighet, om fastighetsskatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund kan tillämpas på dem. Om kommunen inte har fastställt fastighetsskatteprocentsatsen för ett allmännyttigt samfund anges både skattebelopp och beskattningsvärden i statistiken enligt användningsändamål. Om kommunen har fastställt skatteprocentsatsen för ett allmännyttigt samfund till 0, anges beskattningsvärden men inte beloppet av fastighetsskatt i statistiken enligt användningsändamål. Utöver de genuina kommunspecifika fastighetsskatteprocentsatserna som tillämpas vid fastighetsbeskattningen framställer statistiken också kalkylerade fastighetsskattesatser för följande uppgifter: 1. TOTALT, 1.1 BYGGNADER, TOTALT, 1.2 MARKOMRÅDE, TOTALT. Dessutom är alla fastighetsskatteprocentsatser i landskapen och i hela landet kalkylerade i statistiken och de har kalkylerats med formeln Fastighetsskatteprocentsats = Kalkylmässig fastighetsskatt / Beskattningsvärde. Det nuvarande årets uppgifter är preliminära fram till början av november. Skatteårets slutgiltiga uppgifter blir tillgängliga i november. Skillnader mellan talvärdena i debiteringsstatistiken (vyerna 1.1-1.2) och i den kalkylmässiga fastighetsskattestatistiken (vyerna 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 och 4):
Fastighetsskatten kan förefalla vara större eller mindre i debiteringsstatistiken än fastighetsskatten i statistiken över kalkylerade fastighetsskatter. Skillnaderna kan bero på följande omständigheter:
- Det har beräknats beskattningsvärde och fastighetsskatt för en fastighet som ägs av den kommun där fastigheten är belägen trots att någon fastighetsskatt inte debiteras en fastighet som kommunen själv äger.
- Uppgifterna om fastighetens mark eller om byggnaderna på den har avslutats på årets sista dag, men beskattningsvärdet som beräknats på dem har obefogat skrivits ut i statistiken över kalkylerade fastighetsskatter. Man har inte debiterat någon fastighetsskatt för de ovan nämnda avslutade fastigheter, varför deras beskattningsvärden helt korrekt inte finns i debiteringsstatistiken
Ändringsprocent:
När det gäller kommunsammanslagningar har ändringsprocenten räknats i proportion till de sammanslagna kommunernas hopräknade värden från föregående beskattningsår.
Andra anteckningar om tabellen:
- En post som markerats med en punkt har inte statistikförts och ingår därmed inte heller i totalsumman.
Länkar:
Fastighetsskatteprocentsatser i kommunerna (källa: vero.fi)
Kommunernas fastighetsskatteprocenter (källa: kommunerna.net)
Regionala indelningar (källa: tilastokeskus.fi)
Förfrågningar:
verotilastot@vero.fi