Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

5. Förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomster per månad, region och kön

Välj variabler

2024-02-06
2024-02-05
Skatteförvaltningen
trt_trt_050
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2020-01 , 2020-02 , 2020-03 ,

Valda 0 Totalt 48

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 334

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1. Förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomster , 1.1 Löneinkomster , 1.2 Arbetsersättningar ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Siffrorna baserar sig på de anmälningar som arbetsgivare och andra utbetalare av prestationer har lämnat till inkomstregistret om förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomster till allmänt skattskyldiga. De förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomster som anmäls till inkomstregistret utgör mer än 95 procent av det sammanlagda beloppet av alla skattepliktiga förvärvsinkomster på hela landets nivå. De mest betydande skattepliktiga förvärvsinkomster som inte ingår i inkomstregisteranmälningarna är inkomster som hänför sig till företagsverksamhet (främst inkomster från näringsverksamhet och jordbruk, inkomster från sammanslutningar till delägare samt de dividender som beskattas som förvärvsinkomst) och utländska inkomster. I månadsstatistiken över förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomster ingår inte heller skattefria kostnadsersättningar och naturaförmåner (de viktigaste är dagpenningarna och kilometerersättningarna) eller skattefria förmåner (de viktigaste är utkomststöden, bostads- och barnbidragen). Inkomsttagarspecifika betalningsuppgifter ska anmälas till inkomstregistret senast den 5 dagen efter betalningsdagen. Detta möjliggör statistikföring i realtid av utvecklingen av kommuninvånarnas och församlingsmedlemmarnas inkomster. Inkomstuppgifterna för månaden publiceras i statistik redan följande månad. Utöver att inkomstuppgifterna för den senaste månaden läggs till varje månad, uppdateras också uppgifterna för de senaste 12 månaderna. På grund av korrigering av anmälningar kan de redan publicerade uppgifterna för tidigare månader ändras i samband med uppdateringarna. Största delen av korrigeringarna av anmälningar görs inom kort tid och därför ändras uppgifterna för månaden i allmänhet mindre ju längre bakåt i tiden den uppdaterade månaden är från den senaste månaden. Observera att inkomstuppgifterna ännu kan korrigeras i samband med att beskattningen verkställs. Därför ska de slutliga inkomstuppgifterna om den ordinarie beskattningen granskas per skatteår i den offentliga statistikdatabasen -> 2. Inkomstskatt för privatpersoner -> 1. Uppgifterna vid slutförandet av beskattningen. Klassificerare:
o Skatteperiod = Den månad då inkomsten utbetalats.
o Beskattningskommun = kommuner, landskap, hela landet sammanlagt.
o Församling vid beskattningen = församlingar, kyrkosamfund, hela landet sammanlagt.
o Inkomstdecil. Inkomsttagarna ordnas i en ordning enligt deras månadsinkomster och delas in i tio lika stora grupper. Varje inkomstdecil är således 10 procent av inkomsttagarna för månaden i fråga. Till den första inkomstdecilen hör tiondelen med de lägsta inkomsterna och till den sista de som har de största inkomsterna.
Som beskattningskommun för en person anses den kommun som enligt lagen om hemkommun var hens bostadsort vid utgången av det år som föregår skatteåret. Som beskattningskommun för en person som flyttat till Finland under skatteåret betraktas den kommun som enligt lagen om hemkommun anses vara hens bostadsort efter flyttningen till landet och där hen är bosatt eller där hen först bosatt sig efter flyttningen till Finland. Att observera i statistiken:
- Från och med den 1 januari 2019 har förskottsinnehållning inte längre automatiskt tagits ut på studiepenning. Således finns det nödvändigtvis inga statistikobservationer i posten '2.5 Förskottsinnehållningar på studiepenningar' och då visas den inte heller i postmenyn.
Att observera i nyckeltalen:
- På grund av återkrav på inkomster kan månadsinkomsterna för en enskild inkomsttagare bli negativa i statistikmaterialet. De negativa inkomsterna har räknats med i eurobeloppen i statistiken, eftersom inkomsterna för en enskild inkomsttagare på detta sätt blir mer rätt på årsnivå. De som fått negativa inkomster har inte beaktats i beräkningen av antalen. Vid beräkningen av medelvärdet och medianen har endast de positiva inkomsterna beaktats. Det lönar sig att beakta detta om användaren själv försöker beräkna medeltalet genom att dividera inkomstbeloppet med antalet inkomsttagare och inte kommer till det genomsnittliga belopp som visas i statistiken.
- Förändringsprocenten visar den procentuella årliga förändringen jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år.
- I fråga om kommunsammanslagningar/församlingssammanslagningar har ändringsprocenten beräknats i proportion till de sammanslagna kommunernas/församlingarnas sammanräknade värden för det föregående året.
Tidsserie för statistiken
- Tidsserierna för löner och arbetsersättningar samt förskottsinnehållningar på dem börjar från och med januari 2020.
- Tidsserierna för pensioner och skattepliktiga förmåner samt förskottsinnehållningar på dem börjar från och med januari 2021.
- Det sammanlagda beloppet av inkomster 1. Den totala summan av förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomster och förskottsinnehållningar 2. Tidsserierna för förskottsinnehållningar börjar också från och med januari 2021.

De döljningsregler för statistiken som används på grund av dataskydd
Alla uppgifter om grupper på mindre än 5 personer har dolts. Sekundärt döljs dessutom i regel den näst minsta gruppen även om den består av fler än 5 personer. Programmet för döljningsregeln minimerar antalet dolda celler och därför kan någon annan än den näst minsta cellen döljas i vissa situationer. Vid de dolda uppgifterna visas det två punkter i statistiken.

Kontaktuppgifter
verotilastot@vero.fi