Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

2.1 Förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomster enligt områden

Välj variabler

2021-04-15
Antal:
person
Sum, euro:
euro
Medeltal:
euro
Median:
euro
Undre kvartil:
euro
Övre kvartil:
euro
1. decil:
euro
9. decil:
euro
Värdeförändring, %:
procent
Förändring av antalet kunder, %:
procent
2021-04-12
Skatteförvaltningen
hve_ansiot_21
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 340

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 0 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Material i förhandsstatistiken Uppgifterna om utvecklingen av olika inkomstslag baserar sig på arbetsgivarnas och de övriga förmånsbetalarnas årsanmälningar. De statistiska uppgifterna är förhandsuppgifter. Övergripande statistik i enlighet med den slutförda beskattningen över personkundernas inkomstbeskattning föregående år publiceras i november då skattedeklarationerna som kunderna returnerat och övriga utredningar har beaktats i uppgifterna. I statistiken framläggs endast förskottsinnehållningspliktig förvärvsinkomst. Avdrag har inte gjorts från inkomsterna. Uppgifterna för 2014 är uppgifterna i den slutförda beskattningen från november 2015, och därför skiljer de sig från förhandsuppgifterna som publicerades för ett år sedan. Arbetsgivare, banker och andra så kallade utomstående uppgiftslämnare ska årligen på eget initiativ lämna årsanmälan till Skatteförvaltningen. Årsanmälningarna ger Skatteförvaltningen omfattande uppgifter om inkomster som påverkar personkundernas beskattning. Bestämningen av kundernas kommunuppgift ändrades 29.4.2016 och därför har alla kommunspecifika uppgifter förändrats något jämfört med tidigare. I statistiken tolkades tidigare kundens kommunuppgift fel då parterna i ett parförhållande hade olika hemkommun: för båda parterna antecknades kommunen enligt den äldre parten. Ändringsprocent:
När det gäller kommunsammanslagningar har ändringsprocenten räknats i proportion till de sammanslagna kommunernas hopräknade värden från föregående beskattningsår.
Länkar: Regionala indelningar (källa: tilastokeskus.fi)
Inlämnande av årsanmälan (källa: vero.fi) - Ytterligare länkar finns på sidan under rubriken 'Blanketter och anvisningar'.
Förfrågningar:
verotilastot@vero.fi