Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

3. Ennakonpidätyksen alaiset ansiotulot kuukausittain ja tulokymmenyksittäin

Valitse muuttujat

6.2.2024
5.2.2024
Verohallinto
trt_trt_030
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 8

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2021-01 , 2021-02 , 2021-03 ,

Valittu 0 Yhteensä 36

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 1. tulokymmenys , 2. tulokymmenys ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1. Ennakonpidätyksen alaiset ansiotulot , 1.1 Palkat , 1.2 Työkorvaukset ,

Valittu 0 Yhteensä 22

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 2 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Luvut pohjautuvat työnantajien ja muiden suoritusten maksajien tulorekisteriin antamiin ilmoituksiin ennakonpidätyksen alaisista ansiotuloista yleisesti verovelvollisille. Tulorekisteriin ilmoitettavien ennakonpidätyksen alaisten ansiotulojen osuus veronalaisten ansiotulojen yhteismäärästä on koko maan tasolla yli 95 prosenttia. Merkittävimmät tulorekisteri-ilmoittamisen ulkopuoliset veronalaiset ansiotulot ovat yritystoimintaan liittyvät tulot (merkittävimpinä elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulot, yhtymien osakkaiden saamat tulot sekä ansiotulona verotetut osingot) ja ulkomailta saadut tulot. Ennakonpidätyksen alaisten ansiotulojen kuukausitilastolla eivät ole mukana myöskään verovapaat kustannusten korvaukset ja luontoisedut (merkittävimpinä päivärahat ja kilometrikorvaukset) eivätkä verovapaat etuudet (merkittävimpinä toimeentulotuki, asumistuki ja lapsilisä). Tulorekisteriin pitää ilmoittaa tulonsaajakohtaiset maksutiedot viimeistään 5. päivänä maksupäivän jälkeen, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen tilastoinnin kuntalaisten ja seurakuntalaisten tulojen kehityksestä. Kuukauden tulotiedot julkaistaan tilastolla jo seuraavassa kuussa. Tuoreimman kuukauden tulotietojen lisäämisen lisäksi joka kuukausi päivitetään myös edellisen 12 kuukauden tiedot. Ilmoituskorjausten takia vanhojen kuukausien tiedot voivat päivitysten yhteydessä muuttua aiemmin julkaistuista. Suurin osa ilmoituskorjauksista tehdään nopealla aikataululla, joten mitä kauempana päivitettävä kuukausi on tuoreimmasta kuukaudesta, sitä vähemmän yleensä kuukauden tiedot enää muuttuvat. Huom. tulotiedot voivat vielä korjautua myöhemmin verotuksen toimittamisessa, joten lopullisia säännönmukaisen verotuksen tulotietoja tulee tarkastella verovuosikohtaisesti julkisesta tilastopalvelusta -> 2. Henkilöasiakkaiden tulovero -> 1. Verotuksen päättymisajankohdan tiedot. Luokittelijoina:
o Verokausi = Kuukausi, jonka aikana tulo on maksettu.
o Verotuskunta = kunnat, maakunnat, koko maa yhteensä.
o Verotusseurakunta = seurakunnat, kirkkokunnat, koko maa yhteensä.
o Tulokymmenys = Tulodesiili. Tulonsaajat järjestetään kuukausitulojensa mukaiseen järjestykseen ja jaetaan kymmeneen yhtä suureen ryhmään. Jokaisessa tulokymmenyksessä on siten 10 prosenttia kyseisen kuukauden tulonsaajista. Ensimmäiseen tulokymmenykseen kuuluu pienituloisin kymmenes ja viimeiseen suurituloisin.
Huomioitavaa luokittelijoista: - Henkilön verotuskuntana pidetään kuntaa, jossa hänellä on verovuotta edeltäneen vuoden lopussa katsottava olleen kotikuntalaissa tarkoitettu asuinpaikka. Verovuonna maahan muuttaneen henkilön verotuskunnaksi katsotaan kunta, jossa hänellä maahan muutettuaan on katsottava olleen kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka tai johon hän on Suomeen muutettuaan ensiksi asettunut. Huomioitavaa tilastoeristä: - 1.1.2019 alkaen opintorahasta ei ole enää automaattisesti vähennetty ennakonpidätystä. Siten erään '2.5 Ennakonpidätykset opintorahoista' ei välttämättä tule ollenkaan tilastohavaintoja, jolloin sitä ei näy myöskään erävalikossa. Huomioitavaa tunnusluvuista: - Tulojen takaisinperinnöistä johtuen yksittäisen tulonsaajan kuukausitulot voivat tilastoaineistossa mennä negatiiviseksi. Negatiiviset tulot on laskettu mukaan tilaston euromääriin, koska näin yksittäisen tulonsaajan tulot summautuvat vuositasolla enemmän oikein. Lukumäärien laskennassa negatiivisia tuloja saaneita ei ole huomioitu. Keskiarvon ja mediaanin laskennassa on huomioitu vain positiiviset tulot. Tämä kannattaa huomioida, jos käyttäjä yrittää itse laskea keskiarvoa jakamalla tulojen määrän tulonsaajien lukumäärällä eikä pääse tilastolla esitettyyn keskiarvoon.
- Muutosprosentit kertovat prosentuaalisen vuosimuutoksen edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
- Kuntaliitosten/seurakuntaliitosten tapauksessa muutosprosentit on laskettu suhteessa liittyneiden kuntien/seurakuntien yhteen summattuihin edellisen vuoden arvoihin.
Tilaston aikasarja - Palkkojen ja työkorvausten sekä niistä pidätettyjen ennakonpidätysten aikasarjat alkavat tammikuusta 2020 alkaen.
- Eläkkeiden ja veronalaisten etuuksien sekä niistä pidätettyjen ennakonpidätysten aikasarjat alkavat tammikuusta 2021 alkaen.
- Samoin tulojen yhteissumma '1. Ennakonpidätyksen alaiset ansiotulot' sekä ennakonpidätysten yhteissumma '2. Ennakonpidätykset' aikasarjat alkavat tammikuusta 2021 alkaen.

Tietosuojasyistä tilastolla käytettävät peittosäännöt

Kaikki alle 5 henkilön ryhmien tiedot on peitetty. Lisäksi toissijaisena peittona yleensä peitetään toiseksi pienin ryhmä vaikka siihen kuuluisi yli 5 henkilöä. Peittosääntöohjelma minimoi peitettyjen solujen määrän ja tästä syystä joissakin tilanteissa on voitu peittää joku muu kuin toiseksi pienin solu. Peitettyjen tietojen kohdalla tilastolla näkyy kaksi pistettä.

Yhteystiedot
verotilastot@vero.fi