To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

5. Earned income subject to withholding, by month, region and gender

Choose variables

11/25/2023
11/24/2023
Tax Administration
trt_trt_050
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Select the data you want from the selection boxes. In the end, press the “Show table” button. User instructions.
Mandatory

Selected 0 of total 16

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2020-01 , 2020-02 , 2020-03 ,

Selected 0 of total 46

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Total , Uusimaa , Southwest Finland ,

Selected 0 of total 334

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1. Earned income subject to withholding , 1.1 Wages , 1.2 Trade income ,

Selected 0 of total 22

Mandatory

Selected 0 of total 3

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 2,000 rows and 300 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000
Luvut pohjautuvat työnantajien ja muiden suoritusten maksajien tulorekisteriin antamiin ilmoituksiin ennakonpidätyksen alaisista ansiotuloista yleisesti verovelvollisille. Tulorekisteriin ilmoitettavien ennakonpidätyksen alaisten ansiotulojen osuus veronalaisten ansiotulojen yhteismäärästä on koko maan tasolla yli 95 prosenttia. Merkittävimmät tulorekisteri-ilmoittamisen ulkopuoliset veronalaiset ansiotulot ovat yritystoimintaan liittyvät tulot (merkittävimpinä elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulot, yhtymien osakkaiden saamat tulot sekä ansiotulona verotetut osingot) ja ulkomailta saadut tulot. Ennakonpidätyksen alaisten ansiotulojen kuukausitilastolla eivät ole mukana myöskään verovapaat kustannusten korvaukset ja luontoisedut (merkittävimpinä päivärahat ja kilometrikorvaukset) eivätkä verovapaat etuudet (merkittävimpinä toimeentulotuki, asumistuki ja lapsilisä). Tulorekisteriin pitää ilmoittaa tulonsaajakohtaiset maksutiedot viimeistään 5. päivänä maksupäivän jälkeen, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen tilastoinnin kuntalaisten ja seurakuntalaisten tulojen kehityksestä. Kuukauden tulotiedot julkaistaan tilastolla jo seuraavassa kuussa. Tuoreimman kuukauden tulotietojen lisäämisen lisäksi joka kuukausi päivitetään myös edellisen 12 kuukauden tiedot. Ilmoituskorjausten takia vanhojen kuukausien tiedot voivat päivitysten yhteydessä muuttua aiemmin julkaistuista. Suurin osa ilmoituskorjauksista tehdään nopealla aikataululla, joten mitä kauempana päivitettävä kuukausi on tuoreimmasta kuukaudesta, sitä vähemmän yleensä kuukauden tiedot enää muuttuvat. Huom. tulotiedot voivat vielä korjautua myöhemmin verotuksen toimittamisessa, joten lopullisia säännönmukaisen verotuksen tulotietoja tulee tarkastella verovuosikohtaisesti julkisesta tilastopalvelusta -> 2. Henkilöasiakkaiden tulovero -> 1. Verotuksen päättymisajankohdan tiedot. Luokittelijoina:
o Verokausi = Kuukausi, jonka aikana tulo on maksettu.
o Verotusseurakunta = seurakunnat, kirkkokunnat, koko maa yhteensä.
Huomioitavaa luokittelijoista: - Henkilön verotuskuntana pidetään kuntaa, jossa hänellä on verovuotta edeltäneen vuoden lopussa katsottava olleen kotikuntalaissa tarkoitettu asuinpaikka. Verovuonna maahan muuttaneen henkilön verotuskunnaksi katsotaan kunta, jossa hänellä maahan muutettuaan on katsottava olleen kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka tai johon hän on Suomeen muutettuaan ensiksi asettunut. Huomioitavaa tilastoeristä: - 1.1.2019 alkaen opintorahasta ei ole enää automaattisesti vähennetty ennakonpidätystä. Siten erään '2.5 Ennakonpidätykset opintorahoista' ei välttämättä tule ollenkaan tilastohavaintoja, jolloin sitä ei näy myöskään erävalikossa. Huomioitavaa tunnusluvuista: - Tulojen takaisinperinnöistä johtuen yksittäisen tulonsaajan kuukausitulot voivat tilastoaineistossa mennä negatiiviseksi. Negatiiviset tulot on laskettu mukaan tilaston euromääriin, koska näin yksittäisen tulonsaajan tulot summautuvat vuositasolla enemmän oikein. Lukumäärien laskennassa negatiivisia tuloja saaneita ei ole huomioitu. Keskiarvon ja mediaanin laskennassa on huomioitu vain positiiviset tulot. Tämä kannattaa huomioida, jos käyttäjä yrittää itse laskea keskiarvoa jakamalla tulojen määrän tulonsaajien lukumäärällä eikä pääse tilastolla esitettyyn keskiarvoon.
- Muutosprosentit kertovat prosentuaalisen vuosimuutoksen edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
- Kuntaliitosten/seurakuntaliitosten tapauksessa muutosprosentit on laskettu suhteessa liittyneiden kuntien/seurakuntien yhteen summattuihin edellisen vuoden arvoihin.
Tilaston aikasarja - Palkkojen ja työkorvausten sekä niistä pidätettyjen ennakonpidätysten aikasarjat alkavat tammikuusta 2020 alkaen.
- Eläkkeiden ja veronalaisten etuuksien sekä niistä pidätettyjen ennakonpidätysten aikasarjat alkavat tammikuusta 2021 alkaen.
- Samoin tulojen yhteissumma '1. Ennakonpidätyksen alaiset ansiotulot' sekä ennakonpidätysten yhteissumma '2. Ennakonpidätykset' aikasarjat alkavat tammikuusta 2021 alkaen.

Tietosuojasyistä tilastolla käytettävät peittosäännöt

Kaikki alle 5 henkilön ryhmien tiedot on peitetty. Lisäksi toissijaisena peittona yleensä peitetään toiseksi pienin ryhmä vaikka siihen kuuluisi yli 5 henkilöä. Peittosääntöohjelma minimoi peitettyjen solujen määrän ja tästä syystä joissakin tilanteissa on voitu peittää joku muu kuin toiseksi pienin solu. Peitettyjen tietojen kohdalla tilastolla näkyy kaksi pistettä.

Yhteystiedot
verotilastot@vero.fi